Ön itt van: Bluechip / Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat - továbbiakban Szabályzat.


1.       A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy rögzítse a(z) The Blue Chip Kft. - mint adatkezelő - továbbiakban Szolgáltató (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. B. ép., cégjegyzékszám: 01-09-688507, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság, adószám: 12483378-2-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját. A Szolgáltató jelendokumentum szerint biztosítja, hogy az által nyújtott szolgáltatások, minden egyén számára - jogai és alapvető szabadságjogai, különösen a magánélethez való jogát - tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

2.       Az adatkezelő megnevezése

Név:

The Blue Chip Kft.

Székhely és levelezési cím:

1133 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. B. ép.

Telefonszám:

+36 1 339-0570

Email cím:

Lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-73886/2014.

 

3.       A kezelt személyes adatok köre

3.1.  Regisztráció

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a regisztrációs űrlapon csillaggal jelölt következő személyes adatokat:

- Név (vezetéknév és keresztnév)

- E-mail cím,

- Telefonszám

A regisztrációt követően automatikusan kiküldésre kerül a megadott email címre a felhasználó jelszava, melyet a felhasználó bármikor meg is változtathat.

3.2.  Vásárlás

A vásárlás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a regisztráción felüli, következő személyes adatokat:Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

- Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

- Szállítási cím (csak kiszállítás esetén kötelező; szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

- Adószám (cégek esetén kötelező)

3.3.  A rendszer működtetése során rögzítésre kerülő adatok

A felhasználó számítógépének azon adatai, mellyel a szolgáltatást igénybe veszi és az igénybe vétele során generálódnak melyet az adatkezelő rendszer automatikusan rögzíti. Ezen automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszerfelhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor is automatikusan naplózára kerül. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3.1.         Cookie-k.

A rendszer a weboldalon tett látogatások alkalmával néhány cookie-t küld a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik és csak az egyes aloldalak meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Ezen cookie-k felhasználása a következő: A külső Szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, a felhasználó hirdető webhelyén tett látogatásait, és ezen információk alapján hirdetéseket jeleníthetnek majd meg a felhasználónak külső Szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalain tilthatják le a Google cookie-jait.

Alkalmazott cookie-k:

- Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

- Analitika, követés cookie

- Webhelyen keresztüli követés


A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt a cookiek tiltása vagy kikapcsolásával kapcsolatosan

 

3.4.  E-mail címek felhasználása

3.4.1.         A Szolgáltató az általa kezelt elektronikus levélcímek továbbiakban e-mail címek felhasználásra és jogszerűségére kiemelt figyelmet fordít. Azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

3.4.2.         Az e-mail címek bekérése és kezelése elsősorban a kapcsolattartást szolgálják mivel ez az egyik leghatékonyabb módja a korrekt tájékoztatásnak, pl.: a megrendelések visszaigazolására.

3.4.3.         A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy azokat a szolgáltatásokat érintő változások és vagy az az Általános Szerződési Feltételekben - továbbiakban ÁSZF változása esetén a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az egyes regisztrált felhasználóit. Az ilyen tájékoztatási listáról nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

3.4.4.         A Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld a regisztráció során megadott e-mail címre hirdetést vagy reklámot tartalmazó hírleveleket. A Felhasználó a hírlevél alján elhelyezett link segítségével bármikor leiratkozhat e hírlevelekről.

3.5.  Személyes adatok speciális köre

3.5.1.         16. éven aluli személy nem adhat meg magáról személyes adatot kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől erre engedélyt kapott. A személyes adatok megadásával kijelenti és szavatolja az ilyen felhasználó, hogy a fenti engedélyt megkapta és cselekvőképessége nem korlátozott. Szolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az adatmegadáshoz megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatokat jogosulatlanul bocsájtották rendelkezésére úgy mindent megtesz, hogy ezen adatokat törölje.
Bármely személy jelezheti a 7.3-as elérhetőségeken, ha tudomására jut, hogy személyes adatok megadásával (pl. harmadik személy adataival) jogsértést követtek el. Ez esetben Szolgáltató kéri, hogy küldjék meg a hitelt érdemlő, szükséges bizonyítéko(ka)t az ügy kivizsgálása, rendezés érdekében.

 

4.       Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1.  Az adatkezelésre a www.bluechip.hu internetes oldalon továbbiakban Weboldal található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. Ezen nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek és aGrt. 6. § (5) bek. alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezessünk.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulás valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A. §-a, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján. Hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2.  Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető minőségi szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat csak is célhoz kötötten, például a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és tájékoztatása érdekében tárolja.

4.3.  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja többek között: a statisztikakészítés, az informatikai rendszer és a szolgáltatások fejlesztése, valamint a felhasználók jogainak védelme.

4.4.  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az itt leírtaktól eltérő célokra nem használja fel. A személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságoknak – ha csak nincs olyan törvényi rendelkezés, mely ettől eltérően ne rendelkezne - nem kerül kiadásra, vagy csak a felhasználó előzetes írásos hozzájárulásával történhet.

4.5.  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat csak formailag ellenőrözheti (Pl.: email címnek tartalmazni kell a @ jelet). A megadott adatok megfelelősségéért, valóságosságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A felhasználó e-mail címének megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címmel kizárólag ő vesz igénybe a nyújtott szolgáltatásokat. Mindennemű felelősség azt a felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta és belépéskor használja.

 

5.       Az adatkezelés időtartama, adatkezelés korlátozása, adatok helyesbítése, törlése

5.1.  A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart mely akár történhet a felhasználó hozzájárulásának visszavonásával. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor az ÁSZF-ben rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2.  A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 1 hónapig tárolja.

5.3.  Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5.4.  Az adatok törlése a Szolgáltató részéről megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,emennyiben a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad illetve a jogi igények - előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez több adatkezelési idő szükséges

5.5.  Ha felhasználó vitatja a személyes adat pontosságát az ellenőrzés időtartamára az adatkezelés korlátozható.

 

6.       Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1.  Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, harmadik személyek részére nem adják át és nem teszik közzé.

6.2.  Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért semmilyen esetben sem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Cím

Tevékenység

Jakab Orsolya e.v

2072 Zsámbék Mátyás király u. 10.

könyvvizsgálat

AionNEXT Számítástechnikai Kft.

1047 Budapest, Váci út 19.

rendszergazdai tevékenység

Vision-Software Kft.

1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.

integrált vállalatirányítási rendszer

Sprinter Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás u. 39.

futárszolgálati tevékenység

Lapker Zrt.

1097 Budapest, Táblás u. 32.

futárszolgálati tevékenység

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

futárszolgálati tevékenység

 

6.3.  A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

7.       Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1.  A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult a kezelt adat helyesbítés kérésre, ha az nem felel meg a valóságnak. A módosítást követően a korábbi (törölt) adat már nem állítható helyre. Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére az alábbi pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2.  Szolgáltató a Felhasználó kérésére további tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A kérelmet minden esetben írásban (email vagy levél formájában a 7.3-as elérhetőségre) kérjük eljutatni.
Szolgáltató
a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban a magadott címre adja meg a kért tájékoztatást abban az esetben, ha kérelmező személyazonossága hitelt érdemlően igazolásra került (a felhasználók adatainak védelme érdekében).

7.3.  Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:

The Blue Chip Kft.
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. B. ép.

Központi e-mail címünk:

Adatkezelési ügyekben e-mail címünk:

info@bluechip.hu;

gdpr@bluechip.hu


A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel személyesen is a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

7.4.  A felhasználó bármikor jogosult az ÁSZF-ben megadott módokon a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga is helyesbítheti. Amennyiben kérelme az adatok törlésére vonatkozik a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli a kért adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5.  A Felhasználó bíróság előtt érvényesítheti jogait a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült sérelme, panasza esetén.

7.6.  Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg annak írásos hozzájárulása nélkül és a weboldal használata során azzal bármilyen módon kárt okozott vagy visszaél, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető tájékoztatást és segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

8.       Egyéb rendelkezések

8.1.  Szolgáltató informatikai rendszere a weboldal használatával a felhasználók felhasználói szokásáról és aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2.  Minden olyan esetben, ha a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni a szolgáltatott adatokat, erről a felhasználót tájékoztatja, és egyben megkéri előzetes hozzájárulását és annak birtokában használja fel csak eltérő célra. Lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy a kért felhasználást megtiltsa.

8.3.  Szolgáltató kötelezi magát és mindent megtesz, az által őrzött kezelt adatok biztonsága érdekében.
Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet kivel együttműködik az adatkezelési folyamatok során, felhívja az ilyen irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.4.  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítésével egyoldalúan módosítsa. E módosításokat a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartásával - elfogadja.

 

Budapest, 2018. május 24.A dokumentum pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide:
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Bankkártyás fizetés

Webáruházunkban
bankkártyákkal vásárolhat, a tranzakciók a CIB Bank titkosított biztonsági rendszerén keresztül zajlanak.

Cetelem áruhitel

Online áruhitel

Gyakori kérdések

Hol találom az üzletet?
Hogyan vásárolhatok?
Miként vehetem át a rendelésem?
Mivel fizethetek?
Hova fordulhatok garanciális problémákkal?
Mennyibe kerül a házhozszállítás?
Mikor előrendelhető egy termék?

Népszerű termékek

Tablet PC
eBook olvasó
Notebook
DSLR fényképezőgép
Monitor
Videokártya
TV
Konzol

BLUECHIP

Kapcsolat
Gyártók
Felhasználási feltételek
Adatvédelmi nyilatkozat
Állásajánlatok
Adattörlő kódok

HÍRLEVÉLKérem várjon!